29/3/17

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


Σύμφωνα με το υπογεγραμμένο Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της εταιρίας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. και της ΑΣΚΤ (αρ. πρ. 1173/8.4.2016 ) προκηρύσσεται διαγωνισμός για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας σε πτυχιούχο του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στο γνωστικό πεδίο των εικαστικών τεχνών, διάρκειας ενός έτους και ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €), καθώς και χορήγηση ως επιβράβευση των ποσών 2.000€ και 1.000€ στον δεύτερο και τρίτο επιλεχθέντα αντίστοιχα.

Κατάθεση δικαιολογητικών και κατάθεση έργων υποψηφίων

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων (όπως περιγράφονται παρακάτω) κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Α.Σ.Κ.Τ. καθημερινά, κατά τις ώρες 9.30 π.μ. – 2.00 μ.μ. (Πατησίων 42) ως την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017.

1.            Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται)  
2.            Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. με ειδίκευση στη Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική.
3.            Έγγραφο από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό πεδίο των εικαστικών τεχνών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει το έγγραφο αποδοχής ως την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας του (Ιούνιος) και ανακηρυχθεί υπότροφος, υποχρεούται να το καταθέσει τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Σε διαφορετική περίπτωση η υποτροφία δίνεται στον 2ο επιλαχόντα κ.ο.κ.
4.            Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι:
α. δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία από άλλο Ίδρυμα ή Κληροδότημα ή Οργανισμό ή Εταιρία ή γενικά από άλλο φορέα για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, για το ίδιο χρονικό διάστημα που θα λαμβάνει την παρούσα υποτροφία.
β. έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους–άρθρα, όπως αυτά περιγράφονται στο πρωτόκολλο συνεργασίας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε και Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (επισυνάπτεται)  
γ. γνωρίζει και συναινεί πως εάν επιλεχθεί ως υπότροφος, ένα εκ των έργων που έχει καταθέσει θα αποτελεί εφεξής περιουσία της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.
  1. Ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο περιέχεται αναλυτικά το καλλιτεχνικό έργο του υποψήφιου καθώς και κείμενα του ίδιου που αφορούν σε αυτό.
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Τρία έως τέσσερα εικαστικά έργα (τα οποία επιλέγονται από το ηλεκτρονικό αρχείο του υποψηφίου κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ) και τα οποία λαμβάνουν μέρος σε έκθεση διάρκειας έξι μηνών στους χώρους της εταιρίας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, (Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι Αττικής). Τα έργα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις της ΑΣΚΤ Πειραιώς 256 (Γραφείο επιστατών, τηλ. 210.4801259/60) και παραμένουν στη διάθεση της ΑΣΚΤ και της Motoroil για διάστημα εννέα μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης τους.
  4. Βεβαίωση παράδοσης-παραλαβής έργων (επισυνάπτεται), η οποία υπογράφεται επί τόπου και ένα αντίγραφο αυτής αποστέλλεται στο career@asfa.gr. Πίσω από κάθε έργο αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου.
  5. Φωτογραφίες των έργων που περιλαμβάνονται στην βεβαίωση παράδοσης-παραλαβής έργων επίσης αποστέλλονται στο career@asfa.gr.

Οι υποψηφιότητες κρίνονται από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής, η οποία αποτελείται από δύο μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. και τρία διακεκριμένα μέλη της εταιρίας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ με σκοπό την εξέταση των δικαιολογητικών και την κρίση επί των υποβληθέντων εικαστικών έργων και του συνοδευτικού φακέλου των υποψηφίων με σκοπό την ανάδειξη/επιλογή του υποτρόφου.

Ο υπότροφος που θα αναδειχθεί υποχρεούται στην παράδοση ενός έργου εκ των έργων του φακέλου του, το οποίο θα επιλεγεί από την πενταμελή Επιτροπή Επιλογής υποτρόφου, και το οποίο αποτελεί εφεξής περιουσία της εταιρίας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.

Ο υπότροφος υπογράφει Σύμβαση Παροχής Υποτροφίας με την εταιρία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. σχέδιο της οποίας έχει συζητηθεί και συμφωνηθεί από την ΑΣΚΤ και την εταιρία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  και στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι όροι παροχής υποτροφίας.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα 210.3897159 και career@asfa.gr


Γραφείο Διασύνδεσης Α.Σ.Κ.Τ. | 210.3897159 | career@asfa.gr | www.dasta.asfa.gr


Γραφείο Διασύνδεσης Ανωτάτης Σχολής Καλών ΤεχνώνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου